Clienți

TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

 

 ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 S.C. JUSTIMMO S.R.L., societate română, cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Gheorghe Şerban, nr. 73, apt. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10731/11.08.2016, cod unic de înregistrare fiscală 36416268, (denumită în continuare “JUSTIMMO”) este distribuitorul exclusiv pe piaţa din România al pachetului de programe software standard “ Justimmo” (denumite în continuare “Programul”) dezvoltat de către societatea B & G  Consulting & Commerce GmbH, companie austriacă  cu sediul în Viena 1070, strada Mariahilfer 8/11, FN 177061i, cod unic de înregistrare fiscală ATU46322108 (denumită în continuare “BGCC”), titulara tuturor drepturilor de proprietate asupra Programului.

S.C. JUSTIMMO S.R.L. beneficiază din partea BGCC de toate drepturile cu privire la distribuţia Programului pe teritoriul României.

Programul este instalat exclusiv pe serverele BGCC, care acordă JUSTIMMO dreptul de folosinţă asupra spaţiului de stocare, atât pentru sine, cât și pentru clienții săi. Programul poate fi utilizat de utilizatori multipli, în baza unor conturi alocate fiecăruia dintre aceștia, în mod distinct. În acest fel, nu mai este necesară instalarea Programului pe computerele clientului, utiliza rea Programului și accesul la acesta făcându-se prin browserul de internet (aplicația de navigare pe internet), indiferent de locul în care se află clientul. Fiecare client are acces exclusiv la datele introduse și salvate de către el; de asemenea, are acce s și la datele puse la dispoziție pentru el de către alți clienți, care optează să împartă informația salvată de ei cu alți utilizatori.

Prin încheierea unui contract cu JUSTIMMO în conformitate cu termenii și conditiile contractuale generale, clientul achiziționează dreptul de a utiliza Programul în cadrul societății sale, contra unei sume de b ani.

Astfel, în schimbul asigurării de către JUSTIMMO a drepturilor necesare pentru utilizarea Programului, clientul plătește cătr e JUSTIMMO un preț fix lunar, conform Formularului standard de comandă. În cazul în care în decursul unei luni calendaristice clientul gestionează în Program un număr mai mare limita de proprietăți cu status de proprietate “activă” sau “rezervată” agreată, la prețul fix lunar se va adăuga o sumă variabilă, calculată lunar în funcție de numărul de proprietăți ale clientul ui în curs de tranzacționare, cu status de proprietate “activă” sau “rezervată” în Program care depășesc limita de proprietăți „active” sau „rezervate” și numărul de zile efectiv din lună în care proprietățile respective au acest status.

În prețul fix lunar sunt incluse, pe lângă acordarea dreptului de utilizare a software -ului “Justimmo” şi următoarele produse/servicii puse la dispoziția clientului de către JUSTIMMO: crearea unui website pentru client pe baza unui șablon predefinit, găzduirea (“hosting“) pentru Program și website-ul clientului, back-up-ul zilnic al datelor clientului introduse în Program, asigurarea accesului la rețeaua Open MLS (Serviciul de Listare Multiplă), asigurarea interfețelor de export al datel or către o serie de platforme imobiliare online, acordarea de asistență tehnică prin e-mail și telefon cu privire la modul de utilizare a Programului, în zilele lucrătoare, în intervalul 10:00 – 18:00, încărcarea automată în Program a funcționalităților noi dezvoltate de BGCC pentru Programul standard, disponibile tuturor utilizatorilor Programului.

Prețul fix lunar nu include costurile cu achiziția domeniului de internet al clientului, cu o eventuală personalizare a website-ului clientului în plus fata de șablonul predefinit utilizat de JUSTIMMO, cu serviciile oferite de terți (spre exemplu pentru expo rtul datelor pe platformele imobiliare online ale acestora), sau cu alte servicii/ actualizări solicitate suplimentar de client în mod expres.

JUSTIMMO va efectua gratuit actualizări ale Programului, precum și reparații ale eventualelor probleme tehnice cauzate exclusiv de disfuncționalități ale Programului, în măsura în care acestea sunt necesare, dar își rezervă dreptul de a oferi clientului module speciale dezvoltate pentru Program, contra cost.

JUSTIMMO pune la dispoziția clientului, gratuit, spațiu de stocare pe serverele BGCC pentru Program și pentru datele salvate de către client în cadrul Programului.

Serviciile suplimentare prestate de JUSTIMMO la solicitarea expresă a clientului, incluzând serviciile de programare personalizată cu privire la pagina web a clientului, și serviciile de formare a personalului clientului cu privire la utilizarea Programului ulterioare datei instalării Programului, sunt negociate și facturate separat de către JUSTIMMO. Pentru serviciile de programare personalizată, clientul are obligația de a întocmi și a transmite către JUSTIMMO o listă detaliată de specificații, pe baza căreia JUSTIMMO îi va transmite o ofertă de preț. Personalizarea grafică a paginii de prezentare a website -ului creat de JUSTIMMO pentru client in temeiul prezentului contract (homepage-ul clientului) este posibilă doar prin adaptarea stilului de CSS.

ART. 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 Contractul dintre JUSTIMMO și client se încheie prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. Clientul completează formularul de comandă standard cu datele sale de identificare și cu datele sale de facturare. Documentul ce conține formularul de comandă standard și Termenii și Condițiile Contractuale Generale poate fi descărcat de către client de pe Internet, de pe site-ul http://www.justimmo.net, sau poate fi obținut direct de la reprezentanții JUSTIMMO, prin contactarea acestora la adresa de e-mail: office@ro.justimmo.net.
 2. Clientul semnează Formularul standard de comandă și Termenii și Condițiile Contractuale Generale pe fiecare pagină, ștampilează cele două documente și, fie le transmite către JUSTIMMO pe e-mail, la adresa office@ro.justimmo.net, fie le înmânează direct reprezentanților JUSTIMMO la sediul ales de aceștia pentru comunicarea actelor din București, sector 1, Str. Ing. Pandele Tarusanu, nr. 8, et.
 3. Confirmarea primirii comenzii și acceptarea acesteia de către JUSTIMMO prin transmiterea unui e-mail către client, la adresa de e-mail a acestuia completată în Formularul standard de comandă.

Formularul standard de comandă însoțit de Termenii și Condițiile Contractuale Generale, completat, semnat și ștampilat de către client are natura unei oferte ferme și irevocabile de a contracta din partea clientului. Clientul se obligă să își menț ină oferta de a contracta pe o durată de 10 (zece) zile lucrătoare de la transmiterea ofertei către JUSTIMMO (neavând prin urmare posibilitatea de a își retrage oferta în acest interval). Acceptarea de către JUSTIMMO a ofertei de a contracta a clientului în termenul menționat mai sus, duce la încheierea în mod automat a contractului. Contractul se consideră încheiat la momentul la care acceptarea de către JUSTIMMO a comenzii clientului este recepționată de către client. Prin convenția și acordul părților, se consideră că acesta este momentul la care JUSTIMMO transmite către client e-mailul de confirmare a comenzii (la adresa de e-mail a acestuia completată în Formularul standard de comandă), dacă această transmitere are loc într -o zi lucrătoare, respectiv la orele 10 în ziua lucrătoare următoare, în caz contrar.

Eliberarea și comunicarea dreptului de acces în Program se face ca regulă generală imediat după încheierea contractului și, în orice caz, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data acceptării comenzii de către JUSTIMMO. Website-ul creat pentru client pe baza unui șablon predefinit este realizat în maxim 2 săptămâni de la data eliberării și comunicării dreptului de acces în Program.

JUSTIMMO, în virtutea principiului libertății de a contracta, poate să refuze acceptarea comenzii clientului, fără a fi neces ar să ofere vreo justificare pentru aceasta.

Prin semnarea Formularului standard de comandă și a Termenilor și Condițiilor Contractuale Generale, clientul își exprimă acordul cu aceste condiții contractuale, și este ținut de acestea, în totalitatea lor. Formularul standard de comandă, Termenii și Condițiile Contractuale Generale și eventualele alte formulare/documente semnate ulterior de către părți pentru suplimentarea serviciilor, reprezintă întregul acord de voință dintre părți. Eventualele condiții proprii de afaceri sau de achiziție ale clientului, respectiv termenii și condițiile sale generale de comerț, nu sunt și nu devin parte integrantă a contractului în nicio situație, nici măcar în cazul în care clientul face referire la acestea în documentele sale de comandă sau comerț, ori în cazul în care JUSTIMMO nu se opune la acestea în mod expres.

Termenii și Condițiile Contractuale Generale, descrierea serviciilor oferite de JUSTIMMO si a prețului acestora, precum și eventualele modificări ale acestora survenite ulterior încheierii prezentului contract sunt publicate pe internet la adresa  http://www.justimmo.net, sunt disponibile pentru consultare la sediul JUSTIMMO și pot fi și trimise direct clientului, prin e-mail, la cerere. Eventualele modificări ale Termenilor și Condițiilor Contractuale Generale ale JUSTIMMO, inclusiv în ceea ce privește termenele de plată, vor fi aduse la cunoștința clientului, pe e-mail, cu cel puțin o lună înainte ca aceste modificări să intre în vigoare. În cazul în care clientul nu este de acord cu modificările aduse de JUSTIMMO Termenilor și Condițiilor Contractuale Generale, clientul va avea dreptul să denunțe unilateral contractul până la momentul intrării în vigoare a modificărilor, cu informarea JUSTIMMO, în scris, despre această denunțare. În cazul în care clientul nu denunță unilateral contractul până l a data intrării în vigoare a modificărilor aduse Termenilor și Condițiilor Contractuale Generale, se va considera că aceste modificări au fost acceptate în mod tacit de către client și că i se aplică în totalitate clientului de la momentul intrării lor în vigoare, clientul neavând nicio reclamație sau pretenție împotriva JUSTIMMO în acest sens.

Ulterior încheierii prezentului contract, clientul poate solicita modificarea contractului în conformitate cu prevederile ace stuia (spre exemplu poate solicita JUSTIMMO prestarea de servicii suplimentare, contra cost și în conformitate cu oferta de servicii a JUSTIMMO). Toate eventualele solicitări din partea clientului cu privire la modificarea  contractului, ori  eventualele comun icări ale acestuia către JUSTIMMO cu privire la modificarea  datelor sale, ori  oricare alte comunicări în temeiul  prezentului  contract vor fi făcute în scris, fie prin e-mail la adresa office@ro.justimmo.net, fie prin completarea formularului online de la adresa: http://www.justimmo.net/contact. Toate comunicările transmise de client vor trebui să fie confirmate de către JUSTIMMO în  scris, prin e-mail, pentru a fi considerate recepționate și pentru a deveni aplicabile.

ART. 3. PLATA

 Dacă nu este stipulat altfel în Formularul standard de comandă, pentru serviciile prestate în temeiul prezentului contract, JUSTIMMO va emite facturi lunar, în prima săptămână din luna următoare celei în care clientul a utilizat Programul. Data începerii perioadei de facturare este stabilită în Formularul standard de comandă.

Facturile vor fi transmise clientului în format electronic, la adresa de e-mail menționată de client în Formularul standard de comandă. Facturile vor fi emise in lei, la cursul de schimb al B.N.R. (Banca Naţională a României) din data emiterii acestora. Facturile vor fi scadente, în măsura în care nu s-a convenit altfel prin Formularul standard de comandă, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea facturii, fără compensări ori deduceri de orice fel. Plata facturilor se va face în contul deschis de JUSTIMMO la Unicredit Bank, IBAN: RO42BACX0000001358784000.

Conform celor convenite prin Formularul standard de comandă, clientul poate beneficia de o perioadă de probă pe durată determinată sau de diverse reduceri de preţ, în vederea implementării corespunzătoare a Programului în cadrul activității sale. Pe durata perioadei de probă, clientul nu datorează JUSTIMMO niciun preț în schimbul serviciilor asigurate de JUSTIMMO în temeiul prezentului contract.

În cazul în care plățile efectuate de către client nu acoperă în totalitate valoarea sumelor datorate de către client către JUSTIMMO, plățile efectuate de către client vor fi imputate după cum urmează: mai întâi asupra eventualelor penalități sau despăgubiri datorate de client către JUSTIMMO pentru încălcarea obligațiilor asumate de către acesta, și mai apoi asupra  capitalului.

ART. 4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 JUSTIMMO acordă clientului dreptul neexclusiv să utilizeze Programul pe durata derulării prezentului contract, fără limitări de loc și de timp, însă doar pentru scopul intern al societății/ afacerii sale, și anume administrarea de proprietăți imobiliare. Clientul nu poate și nu are permisiunea de a utiliza Programul pentru alte scopuri decât administrarea proprietăților imobiliare, de a copia Programul, integral sau parțial, în orice mod, sau de a pune Programul în orice mod la dispoziția altor persoane sau entități, gratuit sau contra cost, indiferent de motiv, nici în măcar în scopul de a realiza un back-up/ de stocare a datelor.

Clientul poate pune Programul doar la dispoziția angajaților sau colaboratorilor săi autorizați de JUSTIMMO ca utilizatori abilitați să lucreze în Program. Fiecare utilizator care lucrează în Program, sau fiecare persoană în numele căreia se salvează date in Program, trebuie sa fie înregistrată în Program și dotată cu drepturi de utilizare, respectiv cu nume de utilizator și parolă proprie.

Instalarea, introducerea și mentenanța datelor introduse de client în Program (inclusiv salvarea datelor) se face direct de către client, pe răspundere proprie. În cazuri speciale, părțile pot conveni însă ca JUSTIMMO să asigure suport clientului la introducerea datelor actuale ale acestuia în Program, la instalarea Programului, respectiv suport la transferul datelor actua le ale clientului din software-ul utilizat anterior de client, în Program, fără costuri suplimentare pentru client. În toate cazurile, însă, clientul este singurul responsabil pentru datele introduse în Program, pentru corectitudinea și legalitatea acestora, pentru modul de introducere a datelor în Program și pentru modul în care asigură mentenanța (inclusiv salvarea) datelor introduse în Program, JUSTIMMO neavând nicio răspundere în acest sens. Clientul e singurul responsabil, JUSTIMMO neavând nicio răspundere în acest sens, cu privire la respectarea dreptului de proprietate asupra datelor și a dreptului de publicare, reproducere, alterare, difuzare etc. în orice mod a datelor; clientul este singurul obligat să se asigure că este proprietarul datelor introduse în Program, sau că deține toate drepturile necesare din partea terților cu privire la publicarea, reproducerea, alterarea, difuzarea etc. lor.

Clientul e obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accesul neautorizat la date și, în caz de suspiciune cu privire la existența unor acte/fapte de încălcare a siguranței și caracterului confidențial al datelor, să aducă acest lucru imediat la cunoștința JUSTIMMO și să ia toate măsurile de care dispune pentru limitarea acestor încălcări și a efectelor acestora.

Clientul declară că a luat la cunoștință că Programul se află sub protecția drepturilor de autor și că încălcarea de către client, în orice mod, a drepturilor de autor se sancționează conform prevederilor legale. De asemenea clientul declară că a luat la  cunoștința că toate acele componente sau accesorii ale Programului ce nu intră direct în sfera drepturilor de autor, reprezintă cunoștințe, procedee, metode de lucru etc. dezvoltate de către BGCC și, prin urmare, reprezintă un know-how al BGCC care cade, de asemenea, sub incidența prevederilor legale din materia proprietății intelectuale. Clientul declară și recunoaște că, și în acest caz, se aplică aceleași condiții de protecție ca și pentru Programul aflat sub protecția dreptului de autor și se obligă să păstreze confidențialitatea și să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și a acestor componente, metode de lucru, procedee etc.

Retranslatarea codului programului din cod de mașină, respectiv “reverse engineering-ul” și decompilarea (respectiv utilizarea tehnicilor de deconstrucție pentru obținerea codului-sursă în limbajul de nivel înalt în care a fost scris) sunt, de asemenea, strict interzise.

ART. 5. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 Dotările necesare pentru utilizarea Programului – respectiv sistem computerizat și acces la internet trebuie să fie asigurate de către client, pe cheltuială și răspundere proprie. Punerea la dispoziție și întreținerea sistemului computerizat, sau a acces ului la internet nu sunt asigurate de cate JUSTIMMO și nu fac parte din obiectul prezentului contract.

Clientul se obligă să transmită către JUSTIMMO toate informațiile necesare pentru a sprijini JUSTIMMO în prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

JUSTIMMO se obligă să asigure clientului accesul la Program și serviciile care fac obiectul prezentului contract, în limitele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract. JUSTIMMO are însă dreptul, dar nu și obligația, să refuze prestarea parțială sau totală a serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și să blocheze accesul clientului la Program și la datele introduse în acesta, cu înștiințarea însă a clientului cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte ca această blocare să opereze, în cazul în care clientul nu efectuează plata unei facturi la scadență și nu remediază această situație în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de primirea unei notificări din partea JUSTIMMO în acest sens, ori în cazul în care împotriva clientului este deschisă procedura insolvenței. Pentru evitarea oricărei îndoieli se precizează că termenul de 3 zile lucrătoare menționat mai sus nu reprezintă un termen de grație sau de remediere, ci doar un termen de informare; prin urmare, în situația în care clientul nu efectuează plata unei facturi la scadența și nici nu remediază această situație în termenul de 5 zile lucrătoare menționat mai sus, însă efectuează plata în termenul de informare de 3 zile lucrătoare menționat mai sus, JUSTIMMO va avea în continuare dreptul să refuze prestarea parțială sau totală a serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, să blocheze accesul clientului la Program și la datele introduse în acesta și să își exercite celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

JUSTIMMO are de asemenea dreptul, dar nu și obligația, să refuze prestarea parțială sau totală a serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și să blocheze accesul clientului la Program și la datele introduse în acesta, inclusiv să șteargă imedi at conținutul/(datele) introdus(e) de către client în Program, în cazul în care intervin una sau mai multe dintre situațiile următoare:

 1. Obținerea de către client sau de către persoanele pentru care acesta este ținut să răspundă a unui acces nepermis la Program, respectiv utilizarea de către client într-un mod nepermis a datelor din Program;
 2. Acordarea de către client terților de acces nepermis la datele Programului, precum și transmiterea de către client terților de date din Program, nume de utilizatori și parole de acces;
 3. Virusarea de către client sau de către persoanele pentru care acesta este ținut să răspundă a Programului, și alte tipuri

de sabotaj al datelor din Program și/sau a Programului;

 1. Utilizarea de către client sau obținerea de către acesta, de servicii care nu au fost convenite contractual;
 2. Introducerea în sistem, respectiv transmiterea de către client sau de către persoanele pentru care acesta este ținut să răspundă, de date ilegale (inclusiv date neautorizate) sau imorale, în special cu conținut pornografic, rasist, radical religios sau ultra-naționalist.

În toate aceste situații, dată fiind gravitatea faptelor și pericolul iminent pe care aceste fapte îl prezintă pentru JUSTIMMO și pentru activitatea acestuia, JUSTIMMO va putea să blocheze accesul clientului la Program și la datele introduse în acesta, inclusiv să șteargă imediat conținutul (datele) introdus(e) de către client în Program, fără a înștiința clientul în prealabi l despre aceasta, de îndată ce constată intervenția uneia sau mai multora dintre situațiile menționate la punctele a) -e) de mai sus.

Evaluarea conținutului introdus de client din punct de vedere al conformității cu prevederile prezentului contract și cu dispozițiile legale va fi realizată de către JUSTIMMO.

În cazul în care contul clientului este blocat din motivele enumerate anterior, iar clientul dorește reactivarea acestuia, el va plăti JUSTIMMO o taxă fixă de reactivare în valoare de 29 EUR (douăzeci-și-nouă-euro), la care se adaugă TVA legal aplicabil. Pentru fiecare caz de reactivare va fi plătită o taxă de reactivare separată. Taxa de reactivare va trebui sa fie plătită mai înaint e de reactivare și ca o condiție pentru aceasta. JUSTIMMO va reactiva Programul și accesul clientului la el în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la plata taxei de reactivare. Exercitarea de către JUSTIMMO a drepturilor sale de suspendare a executării serviciilor, blocare si ștergere a datelor potrivit celor de mai sus, nu aduce atingere celorlalte drepturi ale JUSTIMMO prevăzute în prezentul contract sau care îi revin în temeiul legii, inclusiv dreptului la rezilierea contractului conform articolului 6 de mai jos. Oricare dintre situațiile precizate mai sus este agreată de părți ca fiind un motiv important de reziliere, care dă dreptul lui JUSTIMMO să dispună rezilierea imediată, fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea niciunei alte formalități, a prezentului contract și a oricăror altor contracte încheiate de JUSTIMMO cu clientul.

ART. 6. DENUNȚAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

 În măsura în care nu a fost convenit altfel prin contract, atât clientul, cât și JUSTIMMO, pot denunța unilateral prezentul contract oricând, cu respectarea unui termen de preaviz de 4 săptămâni, fără a fi necesar să indice un motiv pentru această denunțare și fără să fie obligaţI la plata de despăgubiri sau de penalități de orice fel pentru această denunțare anticipată a contract ului. Indiferent de momentul la care una dintre părți a adus la cunoștința celeilalte părți dorința sa de denunțare unilaterală a  contractului, denunțarea va opera, și termenul de preaviz de 4 săptămâni va începe să curgă, în/din ultima zi a lunii în care intenția de denunțare unilaterală a fost adusă la cunoștința celeilalte părți.

Pentru denunţarea unilaterală a contractului, Clientul trebuie să completeze şi să transmită JUSTIMMO prin e -mail, la adresa office@ro.justimmo.net, formularul de retragere anexat la finalul Termenilor şi Condiţiilor Generale, care poate fi descărcat şi de pe site-ul www.justimmo.net.

Formular de retragere

JUSTIMMO poate rezilia de plin drept prezentul contract fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea niciunei alte formalități, cu informarea clientului în scris despre încetarea contractului printr-o notificare de reziliere transmisă la adresa de e-mail completată de client în Formularul standard de comandă, în situația în care clientul și-a încălcat obligațiile contractuale și se găsește în una din situațiile descrise la articolul 6 punctele a)-e), sau în situația în care clientul dă dovadă de comportament anticoncurențial sau împotriva patrimoniului său este deschisă procedura insolvenței, sau în situația în care în care clientul nu efectuează plata unei facturi la scadență și nu remediază această situație în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea JUSTIMMO în acest sens. În toate aceste situații, rezilierea prezentului  contract va interveni fără să fie necesar ca clientul să fie pus în prealabil în întârziere, părțile convenind că clientul este de drept în întârziere de la momentul la care a încălcat obligațiile menționate mai sus, respectiv, în cazul obligației de plată a fac turilor menționate mai sus, de la momentul la care și-a încălcat obligația de plată si a expirat termenul de remediere menționat mai sus. Pentru evitarea oricărei îndoieli se precizează că notificarea de reziliere prin care JUSTIMMO aduce la cunoștința clientului rezilierea contractului nu reprezintă o notificare de punere în întârziere, ci o simplă înștiințare a clientului cu privire la încetarea contractului.

În toate cazurile de reziliere de către JUSTIMMO a contractului, JUSTIMMO are dreptul la despăgubiri pentru rezilierea contractului, de valoarea egală cu suma de bani la care ar fi avut dreptul JUSTIMMO în caz de denunța re unilaterală a contractului până la expirarea termenului de preaviz a denunțării (respectiv suma de bani care i-ar fi revenit lui JUSTIMMO pe toată perioada de la comunicarea intenției de denunțare unilaterală și până la expirarea termenului de 4 săptămâ ni calculat din ziua următoarei ultimei zile a lunii în care a fost exprimată intenția de denunțare unilaterală). Încasarea de către JUSTIMMO a despăgubirilor pentru rezilierea contractului menționate mai sus, nu va aduce însă atingere dreptului lui JUSTIMMO de a reclama și primi despăgubiri suplimentare pentru orice fel de prejudicii cauzate JUSTIMMO ca urmare a nerespectării de către client a obligațiilor asumate (spre exemplu prejudicii ca urmare a virusării Programului si a datelor introduse în acesta, ca urmare a difuzării de date ilegale sau imorale, etc.).

La încetarea contractului, cu excepția cazurilor menționate la art. 5. lit. a-e de mai sus, JUSTIMMO va pune la dispoziția clientului, la cererea acestuia, în decurs de 4 săptămâni, toate datele introduse de client în Program (contacte și proprietăți) în forma t electronic XML, Excel XLS(X) sau CSV, prin e-mail, sau pe un suport extern de date furnizat de client. După dezactivarea contului clientului, datele rămân anonime în Program, putând fi utilizate de JUSTIMMO în special pentru evaluări statistice. În cazuri le menționate la art. 6. lit. a-e de mai sus, JUSTIMMO va avea dreptul să aleagă dacă pune la dispoziția clientului datele potrivit celor de mai sus, sau, dimpotrivă, dacă șterge aceste date, total, sau parțial (doar în ce privește datele considerate ilegale sau imorale), potrivit art. 6 de mai sus.

ART. 7. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

 Obiectul contractului constă doar în punerea la dispoziția clientului a dreptului de utilizare a Programului și nu și în livrarea Programului sau a codului-sursă.

JUSTIMMO garantează clientul doar că soluția de Program corespunde stadiului tehnic declarat la momentul încheierii prezentului contract și că eventualele erori de programare vor fi corectate în cel mai scurt timp posibil. JUSTIMMO nu garantează disponibilitatea permanentă a Programului, putând apărea întreruperi de scurtă durată în utilizarea Programului din motive de mentenanță sau probleme tehnice, ori din alte motive.

Clientului îi revine responsabilitatea de a utiliza un browser (navigator) de internet de ultimă generație. În cazul în care clientul utilizează un browser (navigator) de internet neactualizat, clientul își asumă riscul de a nu putea utiliza unele funcționalități ale Programului, JUSTIMMO neavând nicio responsabilitate pentru aceasta. Clientul este, de asemenea, responsabil pentru modul de utilizare a Programului.

JUSTIMMO răspunde doar pentru daunele cauzate clientului cu intenție sau din neglijența sa gravă, și doar pentru daunele directe produse clientului. Răspunderea JUSTIMMO este exclusă în alte cazuri de neglijență, precum și pentru daunele indirecte ori pierderile de profit și beneficiul nerealizat ale clientului.

JUSTIMMO se angajează să ia toate măsurile tehnice și economice normale pentru a proteja datele salvate de client împotriva oricărui acces neautorizat și pentru a evita alterarea sau ștergerea acestora. Răspunderea JUSTIMMO pentru eventualele daune produse clientului ca urmare a accesului nepermis la datele salvate în Program, ori ca urmare a defectării serverului, este însă exclusă.

Garanția oferită de JUSTIMMO nu acoperă, între altele, nici următoarele situații:

 • utilizarea necorespunzătoare de către client a Programului;
 • utilizarea de către client a unor echipamente (sisteme computerizate) sau browsere de internet necorespunzătoare;
 • incompatibilitatea Programului cu alte programe instalate de client pe sistemul său computerizat fără consultarea prealabilă a JUSTIMMO;
 • pierderea sau defectarea Programului sau alterarea bazei de date a  Programului datorită funcționării defectuoase  a sistemului computerizat sau browser-ului de internet al clientului inclusiv în cazul tăierii, scoaterii cablurilor sau întreruperii în orice mod a legăturii între sistemul computerizat și internet ori în cazul formatării hard disk-ului de către client sau orice altă persoană pentru care clientul e ținut să răspundă;
 • virusarea de către client a sistemului său computerizat și/sau a datelor;
 • imposibilitatea de utilizare a Programului și a datelor, inclusiv ștergerea datelor ca urmare a unor defecțiuni ale sistemului de alimentare cu energie electrică ori ca urmare a suspendării alimentării cu energie electrică a clientului, respectiv a BGCC;
 • imposibilitatea de utilizare a Programului și a datelor, inclusiv ștergerea datelor ca urmare a acțiunii unor terți pentru care JUSTIMMO nu este ținut să răspundă, ori cauzate din simpla neglijența lui JUSTIMMO și a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă.

Garanția prevăzută în prezentul contract este singura acordată, înlocuind orice altă garanție, expresă sau implicită. Garanți a este una de funcționare și nu de disponibilitate a Programului pentru un anumit scop al clientului sau pentru o anumită acțiune. Garanția nu implică reșcolarizarea personalului clientului.

 

ART. 8. CONFIDENȚIALITATE/ PROTECȚIA DATELOR CLIENTULUI

 Dacă nu s-a convenit altfel, părțile se obligă să păstreze confidențiale toate datele sau informațiile referitoare la cealaltă parte, de care au luat cunoștință în orice mod în decursul executării prezentului contract sau în legătură cu acesta și se obligă să utilizeze aceste date și informații în mod exclusiv pentru executarea prezentului contract.

Părțile se obligă să nu folosească aceste informații decât pentru scopul realizării prezentului contract și să divulge aceste informații doar personalului lor implicat în derularea prezentului contract și doar în măsura în care este nevoie să se divul ge aceste informații pentru derularea prezentului contract, asigurându-se ca acest personal este la rândul său ținut de obligația de confidențialitate și că va respecta această obligație. Fiecare parte este responsabilă ca angajații săi să respecte prevederile legale aplicabile, în special cele privind protecția datelor și confidențialitatea. Părțile se angajează să informeze persoan ele cărora le revine executarea acestei convenții, în mod corespunzător (în măsura în care respectarea confidențialităț ii nu a fost asigurată deja prin lege sau prin contractul de muncă) înainte de începerea proiectului. Părțile răspund solidar cu angajații lor pentru încălcarea obligației de confidențialitate.

Obligația de confidențialitate nu se aplică informațiilor care sunt publice la momentul încheierii prezentului contract ori care devin publice după încheierea prezentului contract fără vreo culpă a părții ori a persoanelor pentru care este ținută sa răspundă. Obligația de confidențialitate se va aplica fără limitare în timp, în cazul încălcării ei, partea fiind obligată să plătească despăgubiri celeilalte părți pentru prejudiciile astfel cauzate.

JUSTIMMO are dreptul să divulge informațiile și datele referitoare la clienții săi, fără ca aceasta să fie considerată o încă lcare a obligației de confidențialitate, către BGCC, precum şi către alţi colaboratori ai săi care au nevoie să cunoască aceste dat e pentru îndeplinirea atribuțiilor lor contractuale (contabili, auditori, avocați etc.), în fața instanțelor de judecată sau arbitraj în litigii generate de executarea prezentului contract, sau în fața autorităților de stat cu atribuții de control.

 

JUSTIMMO are, de asemenea, dreptul de a se referi la colaborarea cu clientul în listele sale de referință și/sau în testimoniale, ori pentru scopuri de marketing și publicitate, inclusiv să utilizeze numele și sigla clientului, fără a avea nevoie de o apr obare separată scrisă din partea clientului pentru aceasta.

JUSTIMMO are dreptul de a salva și de a prelucra automat toate datele clientului rezultate din raportul contractual, în speci al pentru administrare, facturare, salvarea datelor, pentru asistență și pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate de JUSTIMMO, precum și cu scopul derulării tranzacțiilor imobilare ale clientului și cu scopul de a promova aceste tranzacții imobiliare (inclusiv prin servicii de comunicații electronice). Datele cu caracter personal ale clientului prelucrate de către JUSTIMMO pot conține și: numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon  fix/mobil/fax, adresa de e-mail, codul numeric personal, serie/număr CI/pașaport ale clientului sau ale clienților acestuia.  Prelucrarea datelor clientului se poate face prin mijloace automatizate și manuale.

Refuzul clientului de a furniza către JUSTIMMO aceste date determină imposibilitatea nașterii unor raporturi juridice între JUSTIMMO și client.

Informațiile cu caracter personal înregistrate/prelucrate de către JUSTIMMO în temeiul prezentului contract sunt destinate utilizării de către JUSTIMMO și pot fi comunicate și următorilor destinatari: bănci, asociații de creditori sau avocați – date care sunt necesare și pentru verificarea bonității clienților și pentru recuperarea creanțelor- ori altor consultanți ai lui JUSTIMMO care sunt ținuți de obligația de confidențialitate (avocati, contabili, auditori). De asemenea datele personale pot fi transferate către alte companii din același grup cu JUSTIMMO din Uniunea Europeană, întrucât poate exista o bază de date comună între JUSTIMMO și aceste companii. Informațiile cu caracter personal înregistrate/prelucrate de către JUSTIMMO în temeiul prezentului contract vor fi stocate pe serverele BGCC și prin urmare aduse și la cunoștința BGCC, clientul dându -și în mod expres acordul cu privire la aceasta. BGCC va păstra confidențialitatea datelor aduse la cunoștința sa potrivit prezentului contract în conformitate cu legislația austriacă aplicabilă.

JUSTIMMO are, de asemenea, dreptul de a prelucra datele personale în scopul realizării de evaluări, respectiv statistici, cu includerea datelor salvate de către client.

JUSTIMMO are dreptul și clientul își dă în mod expres consimțământul cu privire la aceasta, sa transmită bazele de date personale către terțe persoane contra cost. Aceste convenții și drepturi acordate JUSTIMMO se aplică și după încetarea prezentului contract.

Clientul se declară de asemenea de acord, în mod expres, și să fie contactat de către JUSTIMMO, sau de către o persoană  însărcinată de către JUSTIMMO, pe e-mail, prin sms, sau prin telefon (inclusiv prin transmiterea de newletter-uri) și în scop de marketing și publicitate și de prezentare a noilor produse.

În legătură cu datele personale, clientul va beneficia de drepturile prevăzute în dispozițiile legale aplicabile.

Clientul declară și garantează pe JUSTIMMO că a obținut toate drepturile necesare de utilizare, salvare, prelucrare a datelor personale menționate în prezentul articol de la clienții săi și îl exonerează pe JUSTIMMO de orice eventuală răspundere cauzată de modul necorespunzător de utilizare a datelor personale aparținând acestor clienți ai clientului lui JUSTIMMO.

 

ART. 9. PREVEDERI FINALE 

Acestei convenții i se aplică în exclusivitate dreptul român.

Toate litigiile rezultate din prezenta convenție, inclusiv cele legate de încheierea, valabilitatea, rezilierea sau nulitatea acesteia,sunt supuse competenței teritoriale a instanțelor competente de pe teritoriul României.

Prezenta convenție este finală. La momentul încheierii prezentei convenții nu sunt încheiate convenții orale de niciun fel.  Modificările prezentei convenții se fac exclusiv în formă scrisă.

Dacă una sau mai multe clauze ale prezentei convenții sunt invalidate parțial sau în totalitate, sau dacă se constată o lipsă , acest fapt nu aduce atingere valabilității celorlalte clauze ale prezentului contract. Ambele părți au obl igația de a conveni în locul clauzei invalide o clauză validă, care să fie cât mai apropiată de conținutul intenționat al prezentei convenții.